Sivex International OÜ poolt teostatavate teenuste täitmise Üldtingimused.

Kehtivad alates 16.detsembrist 2005.a.

  1. Üldtingimused

1.1. Sivex International OÜ , ( edaspidi nimetatud Tolliagentuur ), korraldab kliendiga (edaspidi nimetatud Tellija ) kirjalikult sõlmitud ja juurde lisatud käsunduslepingu ,

( edaspidi nimetatud Leping ) , alusel Tellija otsest esindamist, kui lepingus pole määratud teisiti:

1.1.1. tollivormistust kauba sisse/väljaveol ja kauba transiitveo tagamist Euroopa Liidu

 ( edaspidi EL ) territooriumil,

1.1.2. Tellija tollivõla garanteerimist ja maksmist Eesti Maksu- ja Tolliametile või EL Tolliametitele,

1.1.3. kaupade tolliladustamist,

1.1.4. kaupade ladustamist pandilaos,

1.1.5. aktsiisikaupade ladustamist,

1.2. Teenuse osutamine Tellijale toimub vastavuses ja kooskõlas:

1.2.1. lepinguga,

1.2.2. hinnakirjaga,

1.2.3. käesolevatele Üldtingimustega,

1.2.4. Tolliagentuuri registreerimise ja tegevuse eeskirjadega,

1.2.5. Tolliagentuuri tehniliste võimalustega ( laopindade suurus, kaupade säilitamise eritingimised, tolligarantiide suurus j.n.e.),

1.2.6. teiste EL tollipiiri ületavate kaupade liikumist reguleerivate õigusaktidega.

1.3. Väljaspool Eestit teises EL liikmesriigis registreeritud Tellija kinnitab, et ta on käibemaksukohuslasena registreeritud enda registreerimisriigis vastavalt ELVI – le Direktiivile.

1.4. Tellija garanteerib Tolliagentuurile teenuse ees maksmise ja kinnitab, et Lepingule allakirjutav isik omab selleks täielikke volitusi allkirjastada Lepingut Tellija nimel ning on tuttav käesolevate Üldtingimuste ja Hinnakirjaga ning Tolliagentuur ei pea selle isiku volitusi täiendavalt kontrollima.

  1. Poolte kohustused.

2.1. Tellija kohustub tingimusteta:

2.1.1. täitma Eesti Vabariigi ja EL Tollieeskirju, võtma endale vastutuse punktis 2.1.11. märgitud finantsilise osa täitmiseks ja esitama kaupade tollivormistuseks õiged ja täielikud andmed kaupade faktilise nomenklatuuri, koguse ja kvaliteedi osas .

2.1.2. pärast kaubaga EL tollipiiri ületamist toimetama kauba muutumatul kujul ettenähtud kohta. Esitama tollideklaratsioonil Tolliagentuurile kauba koos saatedokumentide ja sisenemisdokumendiga väljatrüki sellel märgitud piiraja jooksul ning selle lõppemisel paigutama kauba tolliterminali. “Tolliagentuuril” on õigus nõuda “Kliendilt” mõistlikku kinnitust sõiduki sihtkohta saabumise kohta.

2.1.3. esitama koheselt Tolliagentuurile kaupade deklareerimiseks vajalikud saatedokumendid. Tolliagentuuri nõudel peab Tellija esitama mõnede või kõigi dokumentide originaalid.

2.1.4. esitama Tolliagentuurile  kõik vajalikud täiendavad andmed kaupade deklareerimiseks vastavalt kaubapositsioonidele kaubadeklaratsioonil (kauba kirjeldus kauba kaal, maksumus, pakendamise viis ja ühikud, transpordikulude tõestus j.n.e.).

2.1.5. viivitamatult saatma pärast tollitransiidi protseduuri lõpetamist faksiga Tolliagentuurile transiitdeklaratsiooni koopia märkega protseduuri lõpetamise kohta ja postitama nimetatud koopia Tolliagentuuri aadressil 5 päeva jooksul pärast lõpetamist.

2.1.6. Transiidiprotseduuri hilisemal lõpetamisel on tolliagentuuril õigus nõuda kokkuleppe trahvi iga viivitatud päeva eest 20.00 EUR-i

2.1.7. tolliprotseduuri 42 korral näitama ära CMR 13 jaotuses Tolliagentuuri rekvisiidid,

2.1.8. tolliprotseduuri 42 korral tagastama Tolliagentuurile 5 päeva jooksul pärast kauba saamist CMR originaaleksemplari kauba saamist sihtkohas tähistava märkega.

2.1.9. määrama  klienti Tollis ja Tolliagentuuris tollieeskirjadega seonduvate küsimuste lahendamisel ja allkirjastamisel esindama volitatud vastutava isiku;

2.1.10. kasutama kaupa alles pärast impordi kaubadeklaratsiooni Tollis kinnitamist.

2.1.11. teatama kõigist äriühinguga seotud olulistest muudatustest (kontaktide ja aadressi muudatused jne.).

2.1.12. tasuma Tolliagentuurile kõik Tellija süül käesolevate Üldtingimuste p 2.1.1.  rikkumisest tulenevad trahvid kahekordses ulatuses ja hüvitama Tellija poolt Üldtingimustes sätestatud nõuete rikkumisest Tolliagentuuril tekkinud või tekkida võivad kulud (s.h. tollivõla, mis on tasutud Tolliagentuuri poolt Tellija eest ) ja lisaks maksma trahvi 20% ulatuses teistest rikkumistega seotud kuludest.

Täiendavad tingimused kaupade ladustamisel tollilaos, aktsiisilaos ja pandilaos.

2.1.12.1 Käesolevatest Üldtingimustest tulenevate mitterahaliste kohustuste “Kliendi” poolse rikkumise korral on Tolliagentuuril õigus määrata “Kliendile” rahatrahv 200 eurot iga sellise rikkumise eest. Trahvi tasumine ei vabasta “Klienti” kohustusest täita rikutud nõue mitterahaliselt.

2.1.13. informeerima kauba hoiustamisel Tolliagentuuri hoiutingimuste  seisukohast tähtsust omavatest kauba eriomadustest. 

2.1.14. informeerima huvitatud  isikuid Tolliagentuuri pandiõigustest Tellija poolt tolli-, aktsiisi- või pandilaos ladustatud kaupadele.

2.1.15. andma kauba hoiule Tellija õigust antud kaupa kasutada tõendava dokumendi alusel.,

2.1.16. osalema lattu saabuvate kaupade vastuvõtmisel. Tellija esindaja puudumisel  teostab Tolliagentuur iseseisvalt kaupade vastuvõtu koos kolmanda poole osavõtuga. Saabunud kauba mittevastavusel saatedokumentidega  (kogused/kvaliteet) vormistatakse mittevastavuse akt, mille koostamisest võtab osa vähemalt üks kolmas isik. Tellija hilisemaid pretensioone ei arvestata.

2.1.17. andma oma esindajatele kauba üleandmiseks ja vastuvõtmiseks nõuetekohase volikirja.

2.1.18. Tolliagentuuri nõudmisel esitama notariaalselt tõestatud volikirja neile isikuile. Kauba hoiustamisel ja väljastamisel vormistatakse kaupade üleandmise – vastuvõtu aktid, mis allkirjastatakse mõlema poole volitatud esindajate poolt.

2.1.19. Lepingus esitama volitatud esindajate nimekirja (Üldeeskirjade punkt 2.1.15.) näidates ära isikute nimed ja isikukoodid.

2.1.20. Pärast  tollilattu, aktsiisilattu või pandilattu võetud kaupade saatedokumentidele alla kirjutamist läheb  kaupade juhusliku hävimise, kahjustamise või kaotsimineku korral riisiko üle Tolliagentuurile.

2.1.21. Pärast tollilaost, aktsiisilaost või pandilaost väljastatud kaupade saatedokumentidele allakirjutamist läheb kaupade juhusliku hävimise, kahjustamise või kaotsimineku korral riisiko üle kaupade saajale.

2.1.22. Kaupade üleandmisel ja vastuvõtmisel kaupade laadimisel juhtunud kaupade juhuslikul hävimisel, kahjustamisel või puudujäägil koostavad üleandev ja vastuvõttev pool akti, milles väljendub materiaalne ja füüsiline kahju. Soovitav on fotode lisamine.

2.2. Tolliagentuur kohustub:

2.2.1. korraldama tollis tollivormistust vastavalt käesoleva lepingu p.1.2. Tollivormistus toimub Tellija poolt esitatud dokumentide alusel ( Üldeeskiri punkt 2.1.1. )

2.2.2. tasuma tollivormistusel määratud impordi/ekspordi-; ja tollimaksud (välja arvatud tagatismaksud) vastavalt õigusaktidega sätestatud korrale,

2.2.3. esitama tollile garantii tollimaksete tasumiseks

2.2.4.vastutama tollidokumentide õige täitmise ja tollivormistuse tollieeskirjadekohase läbiviimise eest,

2.2.5. vastutama tollivõla tasumise eest,

2.2.6. vajadusel kooskõlastama kauba koodi tollis, tasuma vastavalt Hinnakirjale,

2.2.7. võtma hoiule Tellija poolt toodud kauba koguseliselt ja pidama selle üle arvestust,

2.2.8. kindlustama hoiulevõetud kauba säilimise koguseliselt ning puutumatuse kolmandate isikute eest,

2.2.9. võimaldama kasutada tolliterminali kaupade tolliläbivaatuseks,

2.2.10. vastu võtma ning välja andma kaupa Tellija esindajatele, kellel on nõuetekohaselt vormistatud volikiri,

2.2.11. välja andma kaupu Tellija esindaja poolt saadetud faksi või e-maili alusel,

2.2.12. kauba kaotsimineku, puudujäägi või rikkumise korral tollilaos või -terminalis hüvitama Tellijale vastavalt kaotsiläinud või puuduolevate kaupade maksumuse või summa, mille võrra kauba maksumus langes. Kauba maksumuseks loetakse maksumus, milline oli tal ladustades. Kui kauba kvaliteet hoiustamise tagajärjel muutub sedavõrd, et kauba kasutamine esialgsel otstarbel osutub võimatuks, on Tellijal õigus kaubast loobuda ja nõuda selle maksumuse hüvitamist.

  1. Teenuse eest tasumise kord.

3.1. Tellija maksab Tolliagentuuri poolt osutatud teenuste eest teenuse osutamise alguses kehtivate hindades Tolliagentuuri Hinnakirja järgi. Rahvusvaheliste ülekannete puhul on tingimuseks „ täissumma Saajale”.

3.2. Hinnakirjas hindade puudumisel kuuluvad Tolliagentuuri teenuste eest kohaldamisele Lepingus toodud hinnad.

3.3. Hinnakirja või Lepingu hindadele lisandub Eestis kehtiv käibemaks, välja arvatud Eesti või EL seadusandlusega kehtestatud erandid.

3.4. Tolliagentuuri poolt esitatud teenuse eest maksab Tellija Tolliagentuuri arve alusel pangaülekandega Tolliagentuuri arvele või sularahas Tolliagentuuri kassasse.

3.5. Oma äranägemise järgi esitab Tolliagentuur arved Tellijale igakuiselt, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul järgneval kuul või iga teenuse eest eraldi.

3.6. Tolliagentuur võib saata arved Tellijale faksiga, posti teel või elektroonilise postiga.

3.7.Tolliagentuuri” poolt tehtud tööde eest esitatud arved tasutakse vaikival kokkuleppel. Teised võimalikud arvete tasumise tähtajad määratakse Lepingus Tellijaga.

3.8. Tähtajaks maksmata arvetelt võib Tolliagentuur arvestada viivist maksmata summalt 0,07% iga tähtaega ületanud päeva eest.

3.9. Tellijalt laekunud rahalt kustutatakse esmajärjekorras viivise summa, ülejäänud summa loetakse põhivõla katteks.

3.10. Tolliagentuuril on õigus Tellija poolt tollilattu, aktsiisi- või pandilattu paigutatud kaupadele kasutada pandiseadust.

  1. Teised tingimused.

4.1. Tolliagentuur ei vastuta tollivormistusega viivitamisest või tollivormistuse eritingimustest tuleneva Tellija kahju eest, kui Tellija ei esitanud kaupa või dokumente tähtaegselt või kui kaup ei vastanud esitatud dokumentidele.

4.2. Tolliagentuur (hoidja) ei vastuta kaupade omadustest, realiseerimisaja ületamisest või vääramatust jõust tuleneva kahju eest.

4.3. Kui Tellija poolt Tolliagentuuri laos ladustamisel oleva kauba ladustamise eest mittetasumise aeg ületab 30 päeva ning Lepingus ei ole muid ladustamise aegu määratud, loetakse see Tellija poolt kaubast loobumise vabaks tahteavalduseks Tolliagentuuri kasuks ilma mingit hüvitist nõudmata. Sel juhul on Tolliagentuuril õigus kasutada kaupa oma äranägemise järgi ja enda kasuks.

4.4.Tellija ja Tolliagentuuri vaheline Leping sõlmitakse kas mingi kaubapartii töötlemiseks või tähtajaliselt. Leping loetakse sõlmituks kaubapartii töötlemiseks vaikival kokkuleppel. Teistel juhtudel Lepingu kehtivuse aeg määratakse kindlaks Lepingus. Kumbki Pooltest võib lepingu lõpetada ühepoolselt, teatades teist Poolt kirjalikult 90 päeva ette tingimusel, et kõik Lepingust tulenevad kohustused on täidetud Lepingu lõppemise ajaks.

4.5. Tolliagentuuril on õigus ühepoolselt lõpetada Tellijale teenuse osutamine kuni maksetähtaja ületanud võlgnevuse täieliku likvideerimiseni Tolliagentuurile, kui mingil perioodil Tellija võlgnevus Tolliagentuurile ületab 100.-€ piiri või kui Lepingus ei ole määratud teisiti. Pärast võlgnevuse täieliku likvideerimist võib Tolliagentuur kohaldada sellisele Tellijale oma äranägemise järgi 100%-list ettemaksu teenuste osutamiseks.

4.6. Tolliagentuuril on ühepoolselt õigus muuta käesolevaid Üldtingimusi, Hinnakirja ja osutatavaid teenuseid ning nende iseloomu teatades dokumentide tekstide muudatustest Tolliagentuuri kodulehel www.sivex.ee määrates muudatuste kehtima hakkamise kuupäeva,kuid mitte vähem, kui 30 päeva muudatuste tegemisest.

4.7. Kui Tellija  punktis 4.6. nimetatud aja jooksul ei ole kirjalikult teavitanud Tolliagentuuri kavatsusest lõpetada ennetähtaegselt Leping, siis loetakse see Tellija nõusolekuks muudetud tingimustel Lepingu pikendamiseks.

4.8. Punktis 4.7. määratud Lepingu ennetähtaegse katkestamise alustel tekkinud Poolte õiguste ja kohustuste käsitlemine toimub Üldtingimuste punkti 4.4. järgi.

4.9. Käesolevaid Üldtingimusi kohaldatakse ka juhtudel, mil Tolliagentuur osutab teenuseid Tellijale suulise lepingu alusel, mille Tolliagentuur võib üles öelda ükskõik mis ajal ilma Tellijale ette teatamata.

4.10. Iga poolte teade loetakse saadetuks, kui see on saadetud tähitud kirjaga Lepingus märgitud teise Poole aadressile. Kiirteateid  võib saata e-mailiga või faksiga, mille järel originaaldokumendid saadetakse tähitud kirjaga.

4.11. Lahkhelide ilmnemisel  Üldtingimuste ja Lepingu tingimuste vahel, kohaldatakse Lepingu tingimusi.

4.12. Käesoleva Lepingu täitmise käigus tekkinud vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus.

Käesolevad Üldtingimused on kinnitatud Sivex International AS Nõukogu otsusega

  1. detsembril 2005.a.

Muudatused on sisse viidud 23. juulil 2008.a. punktidesse 2.1.15, 2.2.11 ja 4.10.

Muudatus on sisse viidud 29. oktoobril 2008.a. punkti 3.7.

Muudatused on sisse viidud 28. veebruaril 2009.a. punktidesse 3.7 ja 3.10

Muudatus on sisse viidud 04. jaanuaril 2010.a. punkti 1.4.; 4.6

Muudatus on sisse viidud 30.11.2015 punktides 3.7; 4.4.

Muudatus on sisse viidud 20.07.2017 punktides 4.3; 4.4.;4.5. ja 4.6.

Muudatus on sisse viidud alates 01.11.2018 lisatud punkt 2.1.6.

Muudatus on sisse viidud alates 28.02.22 muudatus 2.1.2.; lisatud 2.1.12.1